2005 m. gegužė
2005 m. gegužė
LIETUVOS PAKUOTOJŲ
 
ASOCIACIJAI 
– 10 METŲ
(Nukelta į 2 psl.)
Aplankykite Asociacijos narių-firmųstendusAgroBalt2005–maisto
pramonės, žemės ūkio ir pakuočių parodoje! Mus rasite 5-je salėje – stendų 
numeriai nuo  5.C05 iki 5C17. Net 12 Asociacijos firmųjamepristatyssavo
produkciją. Tai bendrovės – Akovita, Baltijos brasta, Eltaka, Fasa, Klaipėdos 
kartonas, Lietpack, Pakma, Panoden, PetPaka, Rumeks NNZ, Telta, Veeko. 
Asociacijos stende 5C08 – nemokamai įsigysite naujausius Asociacijos leidinius 
– spalvotą Bukletą lietuvių, anglų ir rusų kalbomis bei paskutinį „Pakuotojo 
kelrodžio“ numerį, skirtą Asociacijos 10-čiui paminėti. Mūsų stende jūsų laukia 
staigmena –  Lietuvos Pakuotojų Asociacijos surengto konkurso „2005 metų 
pakavimo nominacija“ nugalėtojų pristatymas. Nepraleiskite progos apie juos 
sužinoti plačiau.  Laukiame jūsų! 
Praėjo lygiai 10 metų nuo Asociacijos 
įkūrimo (tiksliau – nuo jos įregistravimo) 
dienos. Daug tai ar mažai? Kalbant apie 
žmogaus gyvenimą, tai mažai, o apie Aso-
ciacijos – tai tikrai gana daug.  Gerai pri-
simenu tą dieną, kai Kauno technologijos 
universiteto MGC „Pakavimo technika“ vyko 
tarptautinė konferencija, kurioje dalyvavo 
nemažai svečių ir iš užsienio. Konferencijai 
(kuri buvo skirta pakavimo problemoms tiek 
Lietuvoje, tiek ir užsienyje aptarti) pasibai-
gus, buvo nutarta įsteigti Lietuvos Pakuotojų 
asociaciją. Sunkūs tai buvo metai. Nors 
nuo Nepriklausomybės paskelbimo jau buvo 
praėję 4 metai, pakavimo firmosdartikkūrėsi,
gauti informaciją apie analogiškų firmųveiklą
užsienyje nebuvo taip lengva, kaip dabar. Todėl 
nuo pat pirmos dienos Asociacijos tikslas buvo 
gauti ir skleisti informaciją apie pakavimo firmų
veiklą tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje, laikantis 
principo, kad tik žinios ir yra visos pažangos 
variklis. Pirmuoju Asociacijos prezidentu buvo 
išrinktas tuometinis KTU MGC „Pakavimo 
technika“ vadovas Antanas Vosylius. Asociacija 
buvo įregistruota 1995 metais, o jos steigėjais 
Lietuva yra Rytų ir Vakarų Europos 
kryžkelėje. Jei Europos žemėlapyje nubrėž-
tume linijas, jungiančias Gibraltarą su šiaurės 
Uralu, Škotiją su Kaukazo kalnais, pietų Grai-
kijos salas su šiaurės Norvegija, beveik visos 
šios linijos susikirstų Lietuvoje, geografin-
iame Europos centre. Jūsų šalies kultūros 
istorija, mokslo įstaigos bei kūrybinis jos 
žmonių talentas rodo, kad Lietuva yra viena 
iš Europos kultūros centrų. Džiaugiuosi, kad 
Lietuva yra Pasaulinės Pakuotojų Organiza-
cijos (WPO) narė.
Lietuvos Pakuotojų Asociacija yra WPO 
narė beveik nuo pat jos įsikūrimo dienos, todėl 
mes turime stiprinti abipusius ryšius ir bendrą 
veiklą. WPO stiprėja, kai aktyviai bendra-
darbiauja su kūrybiškais atskirų asociacijų 
nariais, o asociacijos stiprėja, kai bendra-
darbiauja su WPO.
Paskutinius kelerius metus Lietuva daug 
dėmesio skyrė narystei Europos Sąjungoje, 
tačiau pasaulis nėra vien Europa. Pasaulinė 
Pakuotojų Organizacija atveria langą į platųjį 
pakavimo pasaulį, todėl labai svarbu palaikyti 
tiesioginius ryšius ir keistis informacija.
Sveikindamas Lietuvos Pakuotojų Asocia-
ciją su 10-ties metų veiklos jubiliejumi, 
linkiu, kad antrasis Lietuvos Pakuotojų aso-
ciacijos dešimtmetis būtų toks pat aktyvus 
ir kūrybingas kaip pirmasis, kurį jūs minite 
2005 m. balandžio 15 d.  Aš, kaip WPO (Pasau-
linės Pakuotojų Organizacijos) prezidentas, 
pageidaučiau glaudesnių ryšių tarp mūsų 
organizacijų tiek asmeniniu, tiek profesiniu 
lygiu. Tikiuosi, kad pasaulio įvykių srovėje 
jūs visada būsite kartu su mumis.
Dr. Alexis Stassinopoulos,
WPO  prezidentas 
WPO (PASAULINĖS 
PAKUOTOJŲ ORGANIZACIJOS) 
PREZIDENTO 
SVEIKINIMAS
Lietuvos Pakuotojų Asociacijos 10-čiui